ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΟΡΜΠΑ: 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, “SAVE THE DATE”…

Ο Ιανουάριος του 2019, φεύγει προετοιμάζοντας όλους τους ενεργούς πολίτες της Αγίας Παρασκευής να συνειδητοποιήσουν την  πραγματικότητα, σε ότι αφορά στην εξέλιξη των μεγάλων έργων στην πόλη και συγκεκριμένα αυτό του νέου δημαρχείου!!!

Οι επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην πραγματικότητα – σε όλη την διάρκεια  των προηγούμενων χρόνων για την ωρίμανση των μελετών του νέου δημαρχείου με διαφορετικές διοικήσεις – δεν υπήρξε ποτέ επί της ουσίας γνήσιο ενδιαφέρον της σημερινής δημοτικής αρχής και συγκεκριμένα του ίδιου του δημάρχου στο να κατασκευαστεί δημαρχείο στην πόλη, αποτελούν τους κυριότερους πολιτικούς κινδύνους για την ματαίωση της εργολαβίας.

Γιατί; Μα πάρα πολύ απλά ο διαγωνισμός και η κατακύρωση του για “προσωρινό ανάδοχο” καθυστέρησε αναίτια έναν χρόνο. Η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να διενεργηθεί ο διαγωνισμός τον Αύγουστο του 2018, την στιγμή που η εξεύρεση της χρηματοδότησης του έργου είχε οριστικοποιηθεί τουλάχιστον έναν χρόνο νωρίτερα,  έθεσε εξ’ ορισμού το έργο σε υψηλή διακινδύνευση.

Με μεγάλη ψυχραιμία παρατηρώντας σήμερα τι έχει προηγηθεί, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2018, και τι πρόκειται να ακολουθήσει στις επόμενες φάσεις του διαγωνισμού, θα κατανοήσουμε τους θεατρινισμούς της σημερινής δημοτικής αρχής για το θέμα αυτό στο πλαίσιο της προεκλογικής της εκστρατείας.

Μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων, ενώ αρχές του Δεκέμβρη (όπως δήλωσε ο Δήμαρχος) έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού για τον “προσωρινό ανάδοχο” Όπως ορίζει ο νόμος, η αναθέτουσα αρχή που είναι η Περιφέρεια Αττικής, τον κάλεσε να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του για έλεγχο.

Από το παραπάνω στάδιο του διαγωνισμού το οποίο με βάση τον νόμο διαρκεί δέκα (10) ημέρες και όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20), μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία νεώτερη ενημέρωση στο αν τελικά ο “προσωρινός ανάδοχος” υπέβαλε τα δικαιολογητικά του και φυσικά αν το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης έχει διαπιστώσει ελλείψεις.

Σκεπτόμενη υποχρεωτικά μόνο το πολύ καλό σενάριο για την εξέλιξη του διαγωνισμού καθώς και το γεγονός ότι μεσολάβησαν οι γιορτές των Χριστουγέννων, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβλήθηκαν από τον “προσωρινό ανάδοχο” αρχές Ιανουαρίου. Άρα η συνέχεια  έχει ως εξής:

Αν… το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης δεν έχει διαπιστώσει ελλείψεις στα δικαιολογητικά του “προσωρινού αναδόχου”. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί με την σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε την κατακύρωση της σύμβασης. 

Αναμένουμε μέσα στον Φεβρουάριο τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών να επικυρωθούν με την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και τότε ο φάκελος του έργου θα διαβιβαστεί υποχρεωτικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.

Για αυτή την φάση του διαγωνισμού θα πρέπει να τονίσω ότι μια  “εξωτερική” παρέμβαση ενός υψηλά ιστάμενου προσώπου –  δηλαδή του Δημάρχου – είναι βέβαιο ότι θα στρεβλώσει την ήδη πάσχουσα και συμπιεσμένη σε χρόνους διαδικασία του διαγωνισμού και θα είναι βέβαιο ότι η παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση ή σε καθυστέρηση ενός ακόμη έτους. Οι προσυμβατικοί έλεγοι στο Ελεγκτικό Συνέδριο διαρκούν από έναν μήνα έως…..

Συνεχίζω όμως με το καλό σενάριο…  και την επιστροφή του φακέλου του διαγωνισμού αρχές Μαρτίου (μετά από έναν μήνα ) από το Ελεγκτικό Συνέδριο προς την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή την Περιφέρεια Αττικής (αρχές Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου), η οποία θα εγκρίνει και το πρακτικό για την κατακύρωση της σύμβασης.

Πριν την υπογραφή η Περιφέρεια Αττικής θα καλέσει εκ νέου τον ανάδοχο να υποβάλλει επικαιροποιημένα τα ίδια δικαιολογητικά που είχε υποβάλει τον Ιανουάριο (τα δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να είναι με πρόσφατες ημερομηνίες).

Προφανώς θα επαναλειφθεί η ίδια διαδικασία που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο – Ιανουάριο (περίπου 2 μήνες, όσο δηλαδή απαιτήθηκαν στην αρχή του διαγωνισμού) σε ότι αφορά δηλαδή στην υποβολή των δικαιολογητικών, τις προθεσμίες, τον έλεγχο με σκοπό την σύνταξη του τελευταίου πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και την έγκριση του. Τότε και μόνο τότε καλείται ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης και φυσικά αφού πρώτα εκείνος εκδόσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα πρέπει να ελεγχθεί ως προς την γνησιότητα της. Με αυτή την εξέλιξη η σύμβαση θα υπογραφεί από τα μέσα Απριλίου και μετά.

Ωστόσο το καλό σενάριο περιέχει δύο επιπλέον και εξαιρετικά κρίσιμες ημερομηνίες … που περιορίζουν ακόμη περισσότερο την δυνατότητα υπογραφής της σύμβασης.

Είναι η ημερομηνία των αυτοδιοικητικών εκλογών η οποία καθορίζει την περίοδο που επιτρέπεται από τον νόμο η υπογραφή όλων των νέων συμβάσεων και συνεπώς δεσμεύει την ηγεσία της Περιφέρειας Αττικής. Είναι όμως και η  ημερομηνία κατά την οποία  λήγει η ισχύς της προσφοράς του αναδόχου. Το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος δεν ισχύει για πάντα και όσο διαρκεί ο διαγωνισμός αλλά μέχρι και εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία της δημοπρασίας με επιπλέον 30 ημέρες (3 Αυγούστου 2018 – 3 Μαίου 2019).

Ωστόσο η αναθέτουσα αρχή μπορεί πρίν την λήξη της προσφοράς να ζητήσει από τον προσφέροντα να παρατείνει την λήξη της ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής του, κάτι το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πρίν τις 3 Μαίου, που είναι η ημερομηνία στην οποία αναφέρομαι. Όμως τον Μάιο η απερχόμενη Περιφερειάρχης Αττικής θα βρίσκεται στο αποκορύφωμα της προεκλογικής εκστρατείας της και θεωρώ πώς το τελευταίο που θα την απασχολεί εκείνη την περίοδο θα είναι το δημαρχείο της Αγίας Παρασκευής και η «αγωνία» της μην τυχόν περάσει άπρακτη κάποια κρίσιμη ημερομηνία όπως αυτής της λήξης ισχύος της προσφοράς του αναδόχου.  Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής οφείλει να την θυμάται!!!!

Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία ημερομηνιών, ο διαγωνισμός θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, έτσι ώστε στο τέλος του 2018 να είχε τελικά υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση.

Προκειμένου να συνεχίσει η αναθέτουσα αρχή δηλαδή η Περιφέρεια Αττικής να την ενδιαφέρει το έργο, είτε λίγο πριν τις εκλογές είτε λίγο μετά, η σημερινή δημοτική αρχή οφείλει να μην “μοιράζει” υποσχέσεις όπου βρεθεί και όπου σταθεί γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα τα παραπάνω όπως επίσης γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το κακό σενάριο, δηλαδή την περίπτωση που σήμερα – λίγο πριν τελειώσει ο Ιανουάριος – τα δικαιολογητικά του “προσωρινού αναδόχου” παρουσιάζουν ελλείψεις και ανακρίβειες.

Παρασκευή Ζορμπά

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Συντονίστρια Επιτροπής Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων

“Αγία Παρασκευή η Πόλη μας”-Βασίλης Ζορμπάς