ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

Άρθρο 1: Έδρα και Επωνυμία-Αρχές της Παράταξης

1. Η Δημοτική Παράταξη “Αγία Παρασκευή η Πόλη μας” θα εδρεύει στον Δήμο Αγίας Παρασκευής
2. Η επωνυμία της Δημοτικής μας Παράταξης καθορίζεται ως «Αγία Παρασκευή η πόλη μας». Η Παράταξή μας είναι ανεξάρτητη από κομματικές δεσμεύσεις και πολυσυλλεκτική. Υπηρετεί δε αδιαπραγμάτευτα, τις Αρχές Δημοκρατίας, της Διαφάνειας, της Αξιοκρατίας και του Ήθους.
3. Είναι Παράταξη προσώπων ειδικού σκοπού, μη κερδοσκοπική.
4. Ιδρυτικά μέλη της Παράταξης θεωρούνται οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που συγκρότησαν το ψηφοδέλτιο κατά τις Δημοτικές Εκλογές του 2010 και του 2014 καθώς και οι εθελοντές που βοήθησαν την Παράταξη, καθοιονδήποτε τρόπο, κατά τις Εκλογές αυτές.

Άρθρο 2: Σκοπός

1. Σκοπός της Παράταξης είναι η μελέτη, προστασία και η προαγωγή των εν γένει κοινών συμφερόντων των κατοίκων του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής, από κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής άποψης καθώς και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη . Το δημόσιο, καλώς νοούμενο γενικό δημοτικό συμφέρον, προηγείται, για την Παράταξή μας, από κάθε ατομικό, συντεχνιακό, οικονομικό ή άλλο συμφέρον.
2. Ο σκοπός θα επιτευχθεί με κάθε νόμιμο πρόσφορο τρόπο, όπως με την συμμετοχή της στις Δημοτικές Εκλογές του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με παρεμβάσεις στις υποδομές, στην ανάπτυξη, στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, στο περιβάλλον-οικολογία, στην ποιότητα ζωής, στην καθημερινότητα, στην κοινωνική πολιτική, στην παιδεία και στη διοίκηση του Δήμου.
Ειδικότερα:
• Με τη συμμετοχή της Παράταξής μας, με τους Δημοτικούς της Συμβούλους στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων.
• Με την έκδοση εφημερίδων, περιοδικών και εν γένει παντός εντύπου και ηλεκτρονικού μέσου.

• Με την οργάνωση εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων.
• Με την παρακολούθηση, εκτίμηση, προβολή και κριτική του έργου της εκάστοτε Διοίκησης και την υποβολή προτάσεων για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής.
• Με την ανάπτυξη δεσμών, την διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης, την καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ της Παράταξης και τοπικών, εξωραϊστικών, πολιτιστικών, σχολικών, αθλητικών, μορφωτικών, επιστημονικών κλπ συλλόγων.
• Με την διαφύλαξη και προστασία της κοινωνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
• Με την προώθηση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοτών και κατοίκων.

Άρθρο 3: Μέλη

1. Ως μέλος της Δημοτικής Παράταξης μπορεί να εγγραφεί, κατόπιν αίτησής του, κάθε ενήλικας δημότης ή κάτοικος του Δήμου Αγίας Παρασκευής που:
• Δηλώνει ότι αποδέχεται το παρόν καταστατικό
• Δεν συμμετέχει ή δεν προσφέρει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες του σε άλλη Δημοτική Παράταξη
• Δεν συμμετέχει σε οργάνωση που από τη φύση, το σκοπό και τη δραστήριότητάς της έρχεται σε αντίθεση με το καταστατικό και κανονισμό λειτουργίας της παράταξης «Αγία Παρασκευή η Πόλη μας».
• Δεν έχει καταδικασθεί, ούτε είναι υπόδικος, για αδίκημα που από το Νόμο απαγορεύει την υποψηφιότητά του στις Δημοτικές Εκλογές. Σε περίπτωση ήδη μέλους, που ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για τα αδικήματα αυτά, η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.
2. Οι αιτήσεις εγγραφής εξετάζονται και γίνονται δεκτές ή όχι, με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ: Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα:
• Να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα της Δημοτικής Παράταξης και να συμμετέχει στις Επιτροπές Εργασίας.
• Να συμμετέχει στη συζήτηση που αφορά τη διαμόρφωση του προγράμματος και την πολιτική της Δημοτικής Παράταξης στις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις και τα αρμόδια όργανα που έχει εκλεγεί.
• Να προτείνει και να εισηγείται, στα αρμόδια όργανα θέματα σχετικά με την επίτευξη των στόχων της Παράταξης.
• Να αποχωρήσει από μέλος της Δημοτικής Παράταξης “Αγία Παρασκευή η Πόλη μας” οικειοθελώς.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ: Κάθε μέλος οφείλει:
• Να τηρεί και να φροντίζει για την τήρηση του παρόντος καταστατικού και κανονισμού λειτουργίας.
• Να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της Δημοτικής Παράταξης “Αγία Παρασκευή η Πόλη μας”.
• Να τηρεί τις ληφθείσες αποφάσεις και να επιδιώκει την υλοποίησή τους, με σεβασμό στην Αρχή της πλειοψηφίας.
5. Τα μέλη πρέπει να αναπτύσσουν δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ τους.

Άρθρο 4: Όργανα της Παράταξης

Τα θεσμοθετημένα Όργανα της Παράταξης είναι:
1. Ο Επικεφαλής της Παράταξης
2. Ο Οργανωτικός Γραμματέας
3. Η Πολιτική Γραμματεία
4. Η Δημοτική Ομάδα
5. Οι Επιτροπές Εργασίας
6. Η Γενική Συνέλευση των μελών της Παράταξης

Άρθρο 5: Καθήκοντα-Αρμοδιότητες

Επικεφαλής της Παράταξης

1. Επικεφαλής της Παράταξης είναι, ο ιδρυτής της κατά τις Δημοτικές Εκλογές του 2010. Έχει την ευθύνη της συγκρότησης του ψηφοδελτίου των Δημοτικών Εκλογών, από μέλη ή μη της Παράταξης, σε συνεργασία με την Πολιτική Γραμματεία, της οποίας είναι αυτοδίκαια μέλος. Είναι ο εκφραστής της πολιτικής της Παράταξης και την εκπροσωπεί όπου και όταν απαιτείται. Δύναται να συγκαλεί οποιοδήποτε πολυπρόσωπο Όργανο της Παράταξης, όποτε κρίνει ότι απαιτείται η σύγκλισή του καθώς και να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις αυτές.

Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Επικεφαλής της Παράταξης σε συνεργασία με τον Οργανωτικό Γραμματέα έχουν ως εξής:
• Αναθέτει στην Πολιτική Γραμματεία, στις Επιτροπές Εργασίας αλλά και σε κάθε μέλος ατομικά, διάφορες εργασίες της Παράταξης.
• Διαβουλεύεται με τον Οργανωτικό Γραμματέα, για οποιοδήποτε, έκτακτο ή μη, θέμα προκύψει.
• Τοποθετεί τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, κατόπιν διαβουλεύσεως με τον Οργανωτικό Γραμματέα.

2. Σε περίπτωση αποχώρησης, καθοιονδήποτε τρόπο, του Επικεφαλής της Παράταξης, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των μελών σε ειδική συνεδρίαση και εκλέγει τον νέο Επικεφαλής, μεταξύ των υποψηφίων που δηλώνουν την επιθυμία τους εγγράφως προς την Πολιτική Γραμματεία. Επικεφαλής εκλέγεται ο υποψήφιος που λαμβάνει την σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης σε απαρτία και με μυστική ψηφοφορία. Έως την εκλογή του νέου Επικεφαλής, χρέη προσωρινά Επικεφαλής ασκεί ο πρώτος σε ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης, που δεν είναι υποψήφιος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος, χρέη προσωρινά Επικεφαλής αναλαμβάνει ο Οργανωτικός Γραμματέας. Σε περίπτωση που και αυτός είναι υποψήφιος, η Πολιτική Γραμματεία, με σχετική πλειοψηφία, ορίζει ως προσωρινά Επικεφαλής ένα, εκ των μη υποψηφίων, μελών της Παράταξης.

Οργανωτικός Γραμματέας

1. Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι συντονιστικό και συμβουλευτικό μονοπρόσωπο Όργανο.
2. Στα καθήκοντα αυτά μπορεί να εκλεγεί, από την Γενική Συνέλευση των μελών, οποιοδήποτε μέλος της Παράταξης, που δεν είναι Δημοτικός Σύμβουλος εν ενεργεία. Οι υποψήφιοι υποβάλουν εγγράφως την επιθυμία τους προς την Πολιτική Γραμματεία. Εκλέγεται αυτός που θα λάβει την σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης σε απαρτία και με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Οργανωτικού Γραμματέα είναι 2,5 έτη και δύναται να επανεκλεγεί για περισσότερες από μία φορές, με την ίδια διαδικασία.
3. Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Πολιτικής Γραμματείας, των Επιτροπών Εργασίας και της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Δύναται να αναθέτει εργασίες της Παράταξης στα πολυπρόσωπα Όργανα καθώς και να τα συγκαλεί (πλην της Δημοτικής Ομάδας), σε συνεργασία με τον Επικεφαλής της Παράταξης. Συντάσσει, σε συνεργασία με τον Επικεφαλής της Παράταξης, τα θέματα ημερησίας διάταξης της Πολιτικής Γραμματείας και της Γενικής Συνέλευσης, στις συνεδριάσεις των οποίων προεδρεύει.

Πολιτική Γραμματεία

1. Η Πολιτική Γραμματεία αποτελείται από τον Επικεφαλής της Παράταξης, από τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Εκπρόσωπο Τύπου και Ενημέρωσης (χωρίς δικαίωμα ψήφου) και από τους Συντονιστές των Επιτροπών Εργασίας. Αυτοδίκαια μετέχουν και οι εν ενεργεία Δημοτικοί Σύμβουλοι.
2. Συνέρχεται τακτικά μια φορά τον μήνα και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω. Στις συνεδριάσεις της, παρευρίσκεται και η Υπεύθυνη της Γραμματείας.
3. Μελετά και αποφασίζει για τα θέματα της γενικότερης πολιτικής της Παράταξης. Εισηγητής των προς συζήτηση θεμάτων, είναι ο Επικεφαλής της Παράταξης.
4. Αποφασίζει, λειτουργώντας και ως Πειθαρχικό Όργανο, για την διαγραφή ή μη μέλους της Παράταξης.

Δημοτική Ομάδα

1. Αποτελείται από τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους της Παράταξης. Είναι ο φορέας της πολιτικής της Παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.
2. Η Δημοτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά πριν από κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή έκτακτα, κατόπιν πρόσκλησης του Επικεφαλής της Παράταξης. Στις συνεδριάσεις αυτές δύναται να παρευρίσκεται (χωρίς δικαίωμα ψήφου) και οποιοδήποτε μέλος της Παράταξης το επιθυμεί και λαμβάνονται κατά πλειοψηφία αποφάσεις, επί των θεμάτων που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι ενημερώνονται, με δική τους μέριμνα, για τις αποφάσεις της Ομάδας, από τον Επικεφαλής της Παράταξης.

Επιτροπές Εργασίας

1. Συγκροτούνται Επιτροπές Εργασίας, με αντικείμενο την παρακολούθηση, μελέτη, προβολή, κριτική και υποβολή προτάσεων, για τους διάφορους τομείς και δράσεις του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
2. Τα μέλη της Παράταξης μπορούν να μετέχουν σε μία ή περισσότερες Επιτροπές, ανάλογα με το ενδιαφέρον και την επιθυμία τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Η τοποθέτηση των μελών σε Επιτροπές, πραγματοποιείται από τον Οργανωτικό Γραμματέα κατόπιν συμφώνου γνώμης του Επικεφαλής της Παράταξης.
3. Τα μέλη κάθε Επιτροπής εκλέγουν τον Συντονιστή της, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις συνεδριάσεις της, στις οποίες προεδρεύει. Ο Συντονιστής δεν μπορεί να είναι Δημοτικός Σύμβουλος εν ενεργεία. Οι απόψεις ή οι προτάσεις της Επιτροπής, υποβάλλονται εγγράφως στον Οργανωτικό Γραμματέα, ο οποίος τις προωθεί προς την Δημοτική Ομάδα ή την Πολιτική Γραμματεία, αναλόγως του θέματος.
4. Οι Επιτροπές αλληλοενημερώνονται για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, μερίμνη των Συντονιστών.

Γενική Συνέλευση Μελών

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών, συνέρχεται τακτικά μία φορά το τρίμηνο, βάσει ημερήσιας διάταξης, ή έκτακτα όποτε απαιτηθεί, για ενημέρωση των μελών επί θεμάτων της Παράταξης ή του Δήμου καθώς και για την λήψη εξαιρετικώς σοβαρών αποφάσεων.
2. Αποφασίζει για την εκλογή του Επικεφαλής της Παράταξης, του Οργανωτικού Γραμματέα, σύμφωνα με τα παραπάνω καθώς και για εξαιρετικώς σοβαρά θέματα για τα οποία, κατά την κρίση του Επικεφαλής, απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.
3. Η ειδική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Επικεφαλής, συνέρχεται εντός μηνός από την κένωση της θέσης, με πρόσκληση του προσωρινά Επικεφαλής. Από την ημέρα αυτή (κένωση της θέσης), έως την εκλογή νέου Επικεφαλής, δεν επιτρέπεται η εγγραφή νέων μελών.

Άρθρο 5: Διοικητική Υποστήριξη

Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

1. Διενεργεί την Γραμματειακή υποστήριξη της Παράταξης. Ο Επικεφαλής της Παράταξης ορίζει Υπεύθυνη του Γραφείου, που:
● Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Πολιτικής Γραμματείας και της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία υπογράφονται απ’ όλα τα παρόντα μέλη των προαναφερόμενων οργάνων.
● Φυλάσσει τη σφραγίδα της Δημοτικής Παράταξης «Αγία Παρασκευή η Πόλη μας»
● Τηρεί το μητρώο των μελών της παράταξης, το ενημερώνει τακτικά και εποπτεύει τη διαδικασία νέων εγγραφών.
● Τηρεί και τα λοιπά Βιβλία της Παράταξης.
● Διακινεί την αλληλογραφία της Παράταξης
2. Το Γραφείο λειτουργεί αποκλειστικά υπό τις οδηγίες του Επικεφαλής της Παράταξης ή του Οργανωτικού Γραμματέα.

Εκπρόσωπος Τύπου και Ενημέρωσης

Ορίζεται με απόφαση του Επικεφαλής της Παράταξης και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
● Εισηγείται στην Πολιτική Γραμματεία τρόπους προβολής των θέσεων, των δραστηριοτήτων και του προγράμματος της Δημοτικής Παράταξης “Αγία Παρασκευή η Πόλη μας”
● Έχει στενή επαφή με τα ΜΜΕ, στα οποία κάνει γνωστές με Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις και κάθε άλλο πρόσφορο μέσον, τις δραστηριότητες της Δημοτικής Παράταξης “Αγία Παρασκευή η Πόλη μας”, καθώς και τις θέσεις της για θέματα που είναι στην επικαιρότητα. Τα Δελτία Τύπου και οι Ανακοινώσεις, συντάσσονται σε συνεργασία με τον Οργανωτικό Γραμματέα και εκδίδονται με την έγκριση του Επικεφαλής της Παράταξης.
● Τηρεί αρχείο με τις εκδόσεις του Τύπου, έντυπου και ηλεκτρονικού, για τοπικά θέματα.
● Τηρεί αρχείο με τις θέσεις, ανακοινώσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, άλλων Δημοτικών Παρατάξεων.

Άρθρο 6: Λόγοι και διαδικασία διαγραφής μέλους

1. Οι λόγοι διαγραφής μέλους από την Παράταξη, είναι:
● Η παραβίαση των Αρχών της Παράταξης
● Η αντικαταστατική συμπεριφορά.
2. Η απόφαση λαμβάνεται από την Πολιτική Γραμματεία.

Άρθρο 7: Τηρούμενα Βιβλία

1. Μητρώο Μελών
2. Πρακτικό συνεδριάσεων Πολιτικής Γραμματείας
3. Πρακτικό συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης
4. Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων
5. Πρακτικό συνεδριάσεων Πειθαρχικού Οργάνου

Άρθρο 8: Απαρτία

Όπου απαιτείται απαρτία, αυτή υπάρχει όταν παρίστανται το 50% +1 των μελών του Οργάνου. Όταν αυτή δεν συμβαίνει, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός μίας εβδομάδας, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος . Στη νέα συνεδρίαση, θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.

Άρθρο 9: Τροποποίηση Καταστατικού και Κανονισμού Λειτουργίας

Οποιοδήποτε άρθρο του παρόντος καταστατικού και κανονισμού λειτουργίας δύναται να τροποποιηθεί εν όλω ή εν μέρει ή να καταργηθεί. Γι΄ αυτό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών σε απαρτία, με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Η πρόταση τροποποίησης ή κατάργησης άρθρου ή άρθρων, υποβάλλεται εγγράφως είτε από τον Επικεφαλής της Παράταξης είτε από τον Οργανωτικό Γραμματέα είτε από οποιοδήποτε μέλος της Παράταξης. Στην τελευταία περίπτωση, η πρόταση για να έχει ισχύ συνυπογράφεται από 15 μέλη.

Άρθρο 10: Τελική Διάταξη

Όσα θέματα δεν περιέχονται στο παρόν καταστατικό και κανονισμό λειτουργίας, θα αντιμετωπίζονται με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας. Το παρόν καταστατικό, εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μελών της Παράταξης, στις 15 Μαρτίου 2015 και υπογράφεται από αυτά.

(ακολουθούν υπογραφές)